• هنرهای تزئینی عبارتی جا افتاده برای شماری از هنرها و صنعت ها برای ساخت آثار زینتی یا کاربردی است که دامنه وسیعی از مواد از جمله سرامیک، چوب، شیشه، فلز، منسوجات و غیره را شامل می‌شوند.
  • هنرهای تزیینی معمولاً در مقابل هنرهای زیبا، شامل نقاشی، عکاسی و مجسمه های بزرگ که هیچ کاربردی به جز نگاه کردن ندارند قرار داده می‌شود.
  •  برخی میان هنرهای تزئینی و هنرهای زیبا بر پایه کاربرد تمایز قائل می شوند.